Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2013/00298

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Obec Kováčová, 049 42 Drnava

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na výrub drevín, 118 ks duba lesného, 143 ks jelše lepkavej, 275 ks hraba lesného, 20 ks brezy bradavičnatej, 27 ks topoľa osikového, 12 ks buka lesného, 11 ks čerešne vtáčej, 25 ks jaseňa štíhleho, 10 ks lipy malolistej s obvodom kmeňa od 41 cm do 220 cm meraným vo výške kmeňa 130 cm a krovitého porastu z druhov ruža šípová a lieska obyčajná na výmere 280 m² , ktoré rastú na pozemku parc.č. KN-C 239, druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Kováčová. Predmetný pozemok je podľa výpisu z LV č.125 vo vlastníctve Obce Kováčová. Pozemok sa nachádza na území s 1.stupňom ochrany (najnižší) v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 2.12.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.