Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2013/00282-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Lipovník na pozemku v 2. stupni ochrany, ktoré rastú v zastavanom území obce.

Žiadateľ: Gabriela Kornhauserová, Mierová 15, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu orech kráľovský, ktoré rastú na pozemku pri rodinnom dome a ohrozujú okolité stavby a elektrické vedenie. Dreviny rastú v ochrannom pásme Národného parku Slovenský kras, kde platí 2. stupeň ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 29.11.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.