Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2013/00265

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa § 47 ods.3,5 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na výrub drevín, 6 ks smreka obyčajného s obvodom kmeňa od 92 cm do 129 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a 1 ks borovice sp. s obvodom kmeňa 160 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemku parc.č. KN-C 2073/1 v zastavanom území mesta Rožňava. Predmetný pozemok je podľa výpisu z LV č.3001 vo vlastníctve žiadateľa.
Pozemok sa nachádza na území s 1.stupňom ochrany (najnižší) v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 21.11.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.