Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP 2013/00244

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rodu jedľa v k.ú. Kunová Teplica, v zastavanom území obce Kunová Teplica, na pozemku vo vlastníctve obce, na území s 1. stupňom ochrany.

Žiadateľ: Obec Kunová Teplica, č. 127, 049 33 Kunová Teplica, IČO: 00328448

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rodu jedľa podľa § 47 ods. 3, 5 zákona o OPaK, ktorá sa nachádza v zastavanom území obce a svojou výškou môže ohrozovať priľahlú nehnuteľnosť. Drevina rastie na území s 1. stupňom ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 18.11.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.