Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2013/00199

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Ing. Jaroslav Hura a Ing.Jana Hurová, PhD., J.Švermu č.5, 071 01 Michalovce

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na výrub 1 ks jelše lepkavej s obvodom kmeňa 200 cm a 1 ks vŕby sp. s obvodom kmeňa 60 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ktoré rastú na pozemku parc. č. KN-C 5574/12, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v k.ú. obce Stratená, podľa výpisu z LV č.346 vo vlastníctve žiadateľov. Predmetný pozemok sa nachádza na území Národného parku Slovenský raj, na území s 3.stupňom ochrany v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 11.11.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.