Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2013/00106-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa § 47 ods.3,5 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Rožňava : 1 ks borovice sp. na pozemku parc.č. KN-C 2081/11 (pred bytovým domom Ul. Hviezdoslavova 13), 2 ks tuje na pozemku parc.č. KN-C 531/1 na miestnom cintoríne,
1 ks javora na pozemku parc.č. KN-C 1740/3 (Póschova záhrada), 2 ks borovice a 1 ks vŕby na pozemku parc.č.KN-C 875/461 (pred bytovým domom na Ul.Komenského 8) a 1 ks smreka obyčajného na pozemku parc.č.KN-C 875/457 (pred bytovým domom Komenského 15) v zastavanom území mesta Rožňava.
Pozemky sa nachádzajú na území s 1.stupňom ochrany (najnižší) v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 21.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.