Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2013/00089

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Lipovník na pozemku v 2. stupni ochrany, ktoré rastú v rekreačnej oblasti Buzgó.

Žiadateľ: Ing. Valéria Galová, Jasenov 356, 066 01 Humenné a Juraj Nagy, Edelényska 30, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub 3 drevín druhu smrek obyčajný, ktoré rastú pri záhradnej chatke v rekreačnej oblasti Buzgó v k.ú. Lipovník, ktorá je zaradená do ochranného pásma Národného parku Slovenský kras s 2. stupňom ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 14.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.