Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2013/00058

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok pri lesohospodárskej činnosti na území Národného parku Slovenský kras, na území s 3. stupňom územnej ochrany.

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., Odštepný závod Rožňava, Jovická 2, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok, a to náterom v dielcoch v k.ú. Bôrka, v Národnom parku Slovenský kras podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 8.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.