Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RV-OSZP-2013/00057

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Mesto Dobšiná, 049 25 Dobšiná

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na výrub drevín, 300 ks jelše lepkavej (Alnus gluticosa) , ktoré rastú na pozemkoch parc.č. KN-C 3643/1, 3647/1, 3647/3 a 3650/1 v k.ú. Dobšiná.
Predmetné pozemky KN-C 3643/1, 3647/, 3647/3 sú podľa výpisu z LV č.2493 a pozemok parc.č. KN-C 3650/1 podľa výpisu z LV č.1408 vo vlastníctve Mesta Dobšiná. Pozemky sa nachádzajú na území s 1.stupňom ochrany (najnižší) v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 7.10.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.