Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-RV-OSZP/010656-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Lipovník, na parcele č. KN-C 36/3 vedená ako zastavaná plocha a nádvorie, v zastavanom území obce Lipovník. Dreviny sa nachádzajú v ochrannom pásme Národného parku Slovenský kras, kde z pohľadu ochrany prírody platí 2. stupeň územnej ochrany. Jedná sa o nasledujúce dreviny:
· 18 ks drevín rodu jabloň (O130cm = 61-99 cm)

Žiadateľ: Ing. Tibor Kardoš, Jablonov nad Turňou 224, 049 43 Jablonov nad Turňou

Predmet žiadosti: Jedná sa o výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN-C 36/3 vo vlastníctve žiadateľa. Jedná sa o prestárle dreviny, ktoré toho času už neplnia svoju funkciu.

Žiadosť doručená dňa: 23.10.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (nikola.olexova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.