Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/652-001

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa §13 ods.2 písm.k),l),n)zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Obec Kečovo, starosta obce, 049 55 Dlhá Ves

Predmet žiadosti : Usporiadanie spoločenského a kultúrneho podujatia – „18.dni Obce Kečovo“ , ktoré sa uskutočnia v k.ú. obce Kečovo, v ochrannom pásme Národného parku Slovenský kras (2.stupeň ochrany) v dňoch 28.6. - 29.6.2013.

Žiadosť doručená dňa : 3.6.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.