Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01017

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Drnava, Kováčová, Lúčka a Bôrka na pozemkoch v 1. stupni ochrany a patriacich do Národného parku Slovenský kras

Žiadateľ: CORPORA AGRO, s.r.o., Košická 52, 048 01 Rožňava, IČO: 35 790 849

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub drevín, a to najmä krovitých porastov rastúcich na pasienkoch patriacich spoločnosti. Jedná sa o plochy, na ktoré si spol. CORPORA AGRO, s.r.o. žiada dotácie, preto musia byť prinavrátené do pôvodného stavu.

Žiadosť doručená dňa: 27.9.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.