Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01010

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu : podľa § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na výrub drevín, 3 ks javora cukrového, ktoré rastú na pozemku parc.č. KN-C 4053, 1 ks borovice lesnej (pred bytovým domom Kyjevská 20-22),
2 ks smreka obyčajného na pozemku parc.č. KN-C 2081/11 (pred bytovým domom Hviezdoslavova 17), 1 ks borovice lesnej na pozemku parc.č. KN-C 1684/1 (pred bytovým domom Okružná 18), 1 ks javora horského a 1 ks smreka obyčajného na pozemku parc.č. KN-C 875/261(pri bytovom dome Sama Czabána 4) v zastavanom území mesta Rožňava . Dôvodom výrubu je negatívny vplyv drevín na bytový dom, priľahlý chodník tienením, narušovaním základov a iné.
Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Mesta Rožňava podľa výpisu z LV č. 3001 a nachádzajú sa na území s 1.stupňom ochrany (najnižší) v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť doručená dňa : 24.9.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.