Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00911

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na let vrtuľníkom v k.ú. Dedinky, na pozemku parc. č. KN-C 456, druh pozemku lesné pozemky, ktorý je súčasťou Národného parku Slovenský raj, kde platí 3. stupeň územnej ochrany.

Žiadateľ: SAG Slovakia, organizačná zložka Košice, Rastislavova 93, 040 01 Košice, IČO: 366 77 876

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. d) zákona o OPaK na let vrtuľníkom na pozemku parc. č. KN-C 456, druh pozemku lesné pozemky, ktorý je súčasťou Národného parku Slovenský raj, kde platí 3. stupeň územnej ochrany, z dôvodu osadenia a výmeny trafostanice na nedostupnom mieste.

Žiadosť doručená dňa: 22.8.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.