Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00767

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu Ls 5.1 bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy na území Národného parku Slovenský kras, na území s 3. stupňom územnej ochrany.

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., Odštepný závod Rožňava, Jovická 2, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona o OPaK na zásah do biotopu európskeho významu Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy na ploche 750 m2, v súvislosti s výstavbou dočasnej lesnej cesty Koháň 501 v k.ú. Silická Jablonica, kde vo vyjadrení tunajšieho úradu k realizácii predmetnej stavby, bol žiadateľ upozornený na existenciu tohto biotopu v danej lokalite.

Žiadosť doručená dňa: 3.7.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.