Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00522

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Rožňava

 

2013/00522-001

Ing.Piaterová

10.5.2013Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania :

Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie hospodárskych zvierat podľa § 13 ods.2 písm.e) a podľa § 14 ods.2 písm.a) v znení § 13 ods.2 písm.e) zákona o ochrane prírody a krajiny a žiadosť o vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok podľa § 13 ods.2 písm.h) zákona o ochrane prírody a krajiny

Žiadateľ : ARVID, s.r.o. , 049 44 Hrhov č.388, 049 44 Hrhov

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu napasenie hospodárskych zvierat v k.ú. obce Hrhov na pozemkoch, ktoré žiadateľ obhospodaruje a ktoré sa nachádzajú na území ochranného pásma Národného parku Slovenský kras alebo v Národnom parku Slovenský kras a zároveň v Chránenom vtáčom území Slovenský kras a súhlas na aplikáciu chemických látok pri poľnohospodárskej činnosti (postrek proti burinám) na území ochranného pásma Národného parku Slovenský kras. Pasenie sa týka 80 ks kráv a 45 ks jalovíc.

Žiadosť doručená dňa : . 23.4.2013.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (piaterova.edita@rv.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Stanislav Lukáč, CSc.
prednosta