Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00330

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie zmeny súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu v k.ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník, Drnava, Kováčová, Lúčka, Bôrka, v Národnom parku Slovenský kras a v jeho ochrannom pásme, na území s 2. a 3. stupňom územnej ochrany.

Žiadateľ: CORPORA AGRO, s.r.o., Košická 52, 048 01 Rožňava, IČO: 35790849

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie zmeny súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat (kráv, plemenných býkov, mladého chovného dobytka, oviec v Národnom parku Slovenský kras a v jeho ochrannom pásme podľa § 13 ods. 2 písm. e) a § 14 ods. 2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. e) zákona o OPaK. Zmena sa týka najmä počtu hospodárskych zvierat.

Žiadosť doručená dňa: 7.3.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.