Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00044

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v k.ú. Slavec na pozemkoch v 2. stupni ochrany (ochranné pásmo Národného parku Slovenský kras)

Žiadateľ: Gombasek, s.r.o., Lermontovova 18, 811 05 Bratislava, IČO: 35 909 081

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na výrub drevín, a to najmä krovitých porastov rastúcich na pozemkoch v k.ú. Slavec, lokalite Gombasek. Pozemky sú lokalizované v ochrannom pásme Národného parku Slovenský kras, kde platí 2. stupeň územnej ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 30.9.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.