Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/014842

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce
Žiadateľ:
AGROVES s.r.o., Zalužice 419

Predmet žiadosti:
Odstránenie krovín, na ornej pôde v k. ú. Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

Odôvodnenie žiadosti:
Vyčistenie pozemkov od náletových drevín
Žiadosť doručená dňa:
26.10.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.