Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI:OSZP-2018/004093

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 3 ks druh topoľ (2), lipa (1) rastúce na parc. „C“ KN 3820, 5301 k. ú. Michalovce, Ul. A. Okružná, P. J. Šafárika.

Odôvodnenie žiadosti:
Predmetné stromy sú poškodené hnilobou, ohrozujú bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v ich blízkosti.
Žiadosť doručená dňa:
15.1.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.