Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI_OSZP-2017/008555

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce

Žiadateľ:
Mesto Michalovce


Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 4 ks stromov druh javor mliečny (2ks), breza (1ks) a jarovec jaseňolistý (1ks), rastúce na parc. reg. „C“ KN 2870/9 – Nám. Slobody 1, 3732/2 – J. Murgaša 8, 5347/1 – Okružná 122, k. ú. Michalovce.

 

Odôvodnenie žiadosti:

Javor má poškodené kmene po zlomených konároch, nahnitý. Breza je naklonená, vytvára nevhodné podmienky v bytoch. Javorovec má poškodený kmeň po zlomených konároch, čím je ohrozená jeho stabilita.

Žiadosť doručená dňa:
2.6.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.