Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP_2016/003042

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Pozdišovce
Žiadateľ:
Obec Pozdišovce
Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 25 ks stromov druh topoľ, rastúce na parc. reg. "E" č. 750 – trvalé trávne porasty, v k.ú. Pozdišovce
Odôvodnenie žiadosti:
Dreviny sú v zlom zdravotnom stave, ohrozujú priľahlé budovy a návštevníkov športového areálu v obci.
Žiadosť doručená dňa:
10.2.2016
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.