Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP_2015/014629

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Oreské.
Žiadateľ:
Obec Oreské

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh lipa, rastúca na parc. reg. "C" č. 540/1 – ostatné plochy, v k.ú. Oreské.
Odôvodnenie žiadosti:
Výrub je požadovaný z dôvodu ohrozenia návštevníkov a poškodenia náhrobných kameňov na miestnom cintoríne.
Žiadosť doručená dňa:
18.12.2015
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., pollakova.zuzana@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.