Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2017/013922

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce

Žiadateľ:
Mesto Michalovce


Predmet žiadosti:


Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 9 ks stromov nasledovne: - 1 ks druh tamariška, 3 ks druh breza, 1 ks gaštan jedlý, 1 ks druh smrek, 1 ks hlošina úzkolistá, 1 ks lipa 1 ks borovica rastúce na parc. č. 1644/3, k. ú. Michalovce

 

Odôvodnenie žiadosti:

Stromy sú v zlom zdravotnom stave, v korunách preschnuté, napadnuté hnilobou s otvorenými dutinami.

Žiadosť doručená dňa:
9.10.20174

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.