Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2018/009790

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1240 m2 krovín a 14 ks drevín nasledovne: 11 ks druh agát, 2 ks druh javor, 1 ks druh čerešňa rastúce na parc. „E“ KN 9389/1, k. ú. Stráňany.

Odôvodnenie žiadosti:
Dôvodom výrubu je realizácia stavby „ Michalovce – cyklistická trasa – CMZ - B. Hora, III. etapa – nový cyklistický chodník“
Žiadosť doručená dňa:
10.5.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.