Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2018/009005

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 16 ks druh smrek obyčajný, topoľ čierny, lipa, slivka rastúce na parc. „E“ KN 6379, na parc. „C“ KN 3407/1, 5399 k. ú. Michalovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Smreky sa nachádzajú na cintoríne, sú vyschnuté. Topole sa ul. Okružnej sú preschnuté v korunách v rozsahu cca 40-80%. Stromy lipa a slivka sú v zlom zdravotnom stave.
Žiadosť doručená dňa:
18.4.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.