Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/008319

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Kusín

Žiadateľ:
Obec Kusín


Predmet žiadosti:


Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 2 ks stromov druh topoľ rastúce na parc. „C“ KN 366/2 k. ú. Kusín

 

Odôvodnenie žiadosti:

Stromy rastú na miestnom cintoríne, sú vyschnuté a ohrozujú bezpečnosť návštevníkov cintorína

Žiadosť doručená dňa:
4.4.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.