Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/008234

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Veľké Kapušany

Žiadateľ:
Ing.Marek Gajdoš, Peter Kendi


Predmet žiadosti:
Žiadosť o výrub spolu 2700 m2 krovín rastúcich na parc. š. 5754/2 k.ú. Veľké Kapušany

 

Odôvodnenie žiadosti:

Dôvodom je vyčistenie prístupovej cesty od náletových drevín

Žiadosť doručená dňa:
28.3.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.