Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/008208

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Trnava pri Laborci

Žiadateľ:
Mesto Obec Trnava pri Laborci


Predmet žiadosti:
Žiadosť o výrub 2 ks stromov druh breza, rastúce na parc. č. 605 k. ú. Trnava pri Laborci

 

Odôvodnenie žiadosti:

Stromy svojim rastom ohrozujú vodovodnú a kanalizačnú sieť, rastú v blízkosti elektrického vedenia.

Žiadosť doručená dňa:
26.3.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.