Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/008075

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-MI-OSZP-2017/015888-5 zo dňa 14.12.2017 podľa zákona o OPaK v k. ú. Rakovec nad Ondavou
Žiadateľ:
Obec Rakovec nad Ondavou

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu rozhodnutia č. OU-MI-OSZP-2017/015888-5 zo dňa 14.12.201, ktorým bol udeleným súhlas na výrub drevín na parc. č. 2/1 k. ú. Rakovec nad Ondavou.

Odôvodnenie žiadosti:
Dôvodom je predĺženie termínu na výrub časti drevín v mimoriadnom termíne.
Žiadosť doručená dňa:
28.3.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.