Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI.OSZP-2018/007936

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Petrovce nad Laborcom
Žiadateľ:
SVP š.p., Správa povodia Laborca, Michalovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh topoľ, rastúci na parc. č. 733/1 k.ú. Petrovce nad Laborcom.

Odôvodnenie žiadosti:
Dôvodom je rubný vek stromu, zlý zdravotný stav.
Žiadosť doručená dňa:
22.3.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.