Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/007930

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Malčice
Žiadateľ:
Obec Malčice

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 3 ks stromov druh topoľ (1ks) a smrek (2ks) rastúce na parc. „C“ KN 450/2 a 177/1 k. ú. Malčice.

Odôvodnenie žiadosti:
Topoľ ohrozuje žiakov a občanov žijúcich v blízkosti. Strom je prestárly. Smreky rastú na cintoríne, stromy sú poškodené a hrozí ich spadnutie.
Žiadosť doručená dňa:
23.3.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.