Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/007487

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Budkovce
Žiadateľ:
Obec Budkovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks stromu druh vŕba rastúca na parc. „C“ KN 2228/3 k. ú. Budkovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Strom je v zlom zdravotnom stave, napadnutý škodcami, ohrozuje obytnú budovu a občanov.
Žiadosť doručená dňa:
14.3.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.