Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/006902

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Oreské
Žiadateľ:
AT Zemplín s.r.o., Športová 1, Kazimír

Predmet žiadosti:
Žiadosť o výrub spolu 29 ks drevín druh javor klen 2 ks, buk 3 ks, agát 12 ks, topoľ 8 ks, vŕba 4 ks rastúce na parc. č. „C“ KN 593/1 k. ú. Oreské

Odôvodnenie žiadosti:
Dôvodom je otvárka 3 etáže na DP Oreské.
Žiadosť doručená dňa:
28.2.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.