Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/006900

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Bajany

Žiadateľ:
Obec Bajany


Predmet žiadosti:
Žiadosť o výrub spolu 7 ks stromov rastúce na parc. č. „C“ KN 761 k. ú. Bajany

 

Odôvodnenie žiadosti:

Dôvodom je zlý zdravotný stav a výstavba Kompostoviska pre obec Bajany

Žiadosť doručená dňa:
28.2.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi.oszp@minv.sk, svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.