Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/006615

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce

Žiadateľ:
Obec Pavlovce nad Uhom


Predmet žiadosti:
Žiadosť o výrub 4 ks drevín - borovice na parc. reg. C č. 815/1 k. ú. Pavlovce nad Uhom

 

Odôvodnenie žiadosti:

Z dôvodu rekonštrukcie chodníka, v blízkosti ktorého rastú

Žiadosť doručená dňa:
26.2.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi.oszp@minv.sk, svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.