Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/006400

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Balogová Vladimíra

Predmet žiadosti:
Žiadosť o výrub náletových drevín 10 ks . reg. „E“ č. 1863 k. ú. Michalovce.

Odôvodnenie žiadosti:
Zlý zdravotný stav- prestárle
Žiadosť doručená dňa:
23.2.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.