Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/006399

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce

Žiadateľ:
Mesto Michalovce


Predmet žiadosti:
Žiadosť o výrub spolu 3 ks drevín javorovec, orech a smrek - rastúcich na parc . reg. „E“ č. 9467, 3842/1, 3407/2 k. ú. Michalovce.

 

Odôvodnenie žiadosti:

Javorovec zasahuje do komunikácie, ktorý ju poškodzuje, poškodený koreň stromu, orech – poškodené korene, smrek je preschnutý v korune na 70%

Žiadosť doručená dňa:
23.2.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi.oszp@minv.sk, svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.