Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/006112

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Staré

Žiadateľ:
Peter Greško


Predmet žiadosti:
Žiadosť o výrub spolu drevín topoľ -3 ks, slivka -2 ks a 1547 m2 krovín rastúce na parc. č. „940/1 k. ú. Staré a 20 ks drevín (baza, slivka, brest, dub) a 3614 m2 rastúcich na parc. 940/2 k.ú. Staré.

Odôvodnenie žiadosti:

Z dôvodu stavby oplotenia, vyčistenie plochy pri starších ovocných stromov a výsadba nových ovocných stromov

Žiadosť doručená dňa:
20.2.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi.oszp@minv.sk, svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.