Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2018/005059

-

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o výrub spolu 3 ks drevín druh javor 1 ks, lipa 1 ks, slivka 1 ks rastúce na parc. č. „C“ KN 3036/18 k. ú. Michalovce, ul. M. Rázusa.

Odôvodnenie žiadosti:
Stromy sú v zlom zdravotnom stave, lipa zasahuje do verejného osvetlenia a slivka zasahuje do strešnej konštrukcie, ktorú poškodzuje.
Žiadosť doručená dňa:
2.2.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.