Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2018/004966

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:
Žiadosť o výrub spolu 5 ks drevín druh javor1 ks, tuja 3 ks, topoľ 1 ks rastúce na parc. č. „C“ KN 3734/2 k. ú. Michalovce, ul. Komenského.

Odôvodnenie žiadosti:
Javor je poškodený hnilobou, topoľ je preschnutý v korune, tuje poškodzujú budovu MŠ.
Žiadosť doručená dňa:
31.1.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.