Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/004633

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Stráňany
Žiadateľ:
MO SR, Agentúra správy majetku, stredisko prevádzky objektov Michalovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub stromov a krovín rastúce na posádkovom cvičisku PC Biela hora.

Odôvodnenie žiadosti:
Dôvodom je vyčistenie pozemku od náletových drevín a krovín.
Žiadosť doručená dňa:
25.1.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.