Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2018/004095

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Moravany
Žiadateľ:
Nafta a.s., Bratislava

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 265 ks stromov druh hrab, topoľ, borovica, dub, čerešňa, breza a krovín o celkovej výmere 2 800 m2 rastúce na parc. č. 2452/8, 2452/13, 2452/18, 2452/15, 2452/17, 2452/19, 2452/7, 2452/14, 2452/2, 2452/16, 2452/20.

Odôvodnenie žiadosti:
Dôvodom je likvidácia odkaliska Moravany, plocha hrádze odkaliska je zarastená náletovými drevinami a krovinami. Tieto bránia v postupnej likvidácií.
Žiadosť doručená dňa:
17.1.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.