Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2018/004070

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Ložín

Žiadateľ:
Obec Ložín


Predmet žiadosti:
žiadosť o výrub spolu 5 ks drevín druh topoľ, parc. č. 2183, k. ú. Ložín

 

Odôvodnenie žiadosti:

Korene stromov ako aj ich korene ohrozujú majetok obce.

Žiadosť doručená dňa:
16.1.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., svetlana.milova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.