Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2018/003645

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 7 ks druh smrek obyčajný, breza, lipa, jaseň rastúce na parc. „C“ KN 2893, 2896 k. ú. Michalovce, Ul. A. Markuša.

Odôvodnenie žiadosti:
Stromy sú v zlom zdravotnom stave, poškodzujú blízke budovy a oplotenie.
Žiadosť doručená dňa:
8.1.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.