Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP.-2017/016534

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 26 ks stromov nasledovne: - 1 ks druh borovica, 25 ks druh topoľ, rastúce na parc. č.682/1, 27/1, 28/1, 30/1, 31/33, k. ú. Michalovce

Odôvodnenie žiadosti:
Borovica na ul. Ukrajinskej je v zlom zdravotnom stave, topole sú prestárle, v korunách preschnuté, počas veterného počasia dochádza k padaniu konárov, čím je ohrozená bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v ich blízkosti.
Žiadosť doručená dňa:
4.12.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.