Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2017/016415

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Budkovce, Čičarovce, Drahňov, Krišovská Liesková, Lastomír, Močarany, Naciná Ves, Oreské, Petrovce nad Laborcom, Pozdišovce, Sliepkovce, Staré, Šamudovce, Veľké Kapušany, Vojany, Vrbnica, Žbince

Žiadateľ:
GasOil Technology a.s., Poprad


Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub stromov a krovín realizovaných v rámci stavby Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko

 

Odôvodnenie žiadosti:

Výstavba Prepojovacieho potrubia

Žiadosť doručená dňa:
28.11.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.