Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-OSZP-2017/016145

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Oreské
Žiadateľ:
Chorcholič Peter, Oreské, 072 23

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 400 m2 krovín, rastúce na parc. č. 761/10 k. ú. Oreské

Odôvodnenie žiadosti:
Vyčistenie pozemkov od náletových drevín.
Žiadosť doručená dňa:
22.11.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.