Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2017/016142

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce

Žiadateľ:
Mesto Michalovce


Predmet žiadosti:


Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 8 ks druh smrek obyčajný rastúce na parc. „E“ KN 1020/1 k. ú. Michalovce, Ul. P. I. Čajkovského.

 

Odôvodnenie žiadosti:

Predmetné stromy sú prestárle, ohrozujú okolitú výstavbu.

Žiadosť doručená dňa:
23.11.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.