Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

OU-MI-.OSZP-2017/015044

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa zákona o OPaK v k. ú. Michalovce
Žiadateľ:
Mesto Michalovce

Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub spolu 5 ks stromov nasledovne: - 1 ks druh tuja, 2 ks druh javor, 1 ks javorovec, 1 ks druh jarabina, rastúce na parc. č. 9491, 4659/20, 4659/1, k. ú. Michalovce

Odôvodnenie žiadosti:
Jarabina je v zlom zdravotnom stave, poškodená hnilobou, tuja je z 80 % preschnutá, javor preschnutý v rozsahu 40 %, javorovec a javor sú poškodzujú oplotenie materskej škôlky.
Žiadosť doručená dňa:
2.11.2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (ou.mi., zuzana.pollakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.